Oferta Educativa

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

 

PRIMER

Assignatures troncals:

Biologia i Geologia,Geografia i Història, Educació Física, Educació Plàstica, Llengua Castellana, Llengua Catalana, Llengua Anglesa, Matemàtiques, Música, Religió/Valors ètics, Tutoria.

Hora de lliure configuració: 1 h Matemàtiques, 1 h Ciències Socials “Projecte sobre l’aigua”

 

SEGON

Assignatures troncals:

Física i Química, Geografia i Història, Educació Física, Llengua Castellana, Llengua Catalana, Llengua Anglesa, Matemàtiques, Tecnologia, Religió/Valors ètics, Tutoria.

Assignatures optatives:

Triar-ne una: Música II, Alemany I, Educació plàstica i visual II

Hora de lliure configuració: 1 h Anglès, 1/2 h Català i 1/2 Llengua Castellana

 

TERCER

Assignatures troncals:

Biologia i Geologia, Geografia i Història, Educació Física, Llengua Castellana,  Llengua Catalana, Llengua Anglesa, Matemàtiques, Tecnologia II, Religió, Valors ètics, Física i Química, Alemany, Tutoria.

Assignatures optatives:

Triar-ne una: Música III, Alemany II, Educació plàstica i visual II

Hora de lliure configuració: 1/2 h Física i Química, 1/2 Biologia i Geologia i 1 h optativa

 

QUART

Assignatures troncals comuns:

Geografia i Història, Educació física, Llengua Castellana, Llengua Catalana, Llengua Anglesa, Religió/Valors ètics, Tutoria.

Assignatures ensenyaments acadèmics:

Matemàtiques acadèmiques. Troncals d’opció (En cursen 2): Biologia i geologia, Economia, Física i química, Llatí.

Assignatures ensenyaments aplicats:

Matemàtiques aplicades. Troncals d’opció (En cursen 2): Tecnologia, Ciències aplicades a l’activitat professional, Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial.

Assignatures optatives:

Triar-ne una: Educació plàstica i visual, Música, Alemany, TIC

 

PMAR (Programa per a la millora de l’aprenentatge i el rendiment)

Àmbit científic-matemàtic, Àmbit lingüístic i Social, Educació Física, Llengua estrangera, Àmbit pràctic, Religió/Valors ètics, Tutoria.


BATXILLERAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

PRIMER

Assignatures comunes:

Llengua Castellana i Literatura I, Primera llengua estrangera I, Filosofia, Matemàtiques aplicades, a les Ciències Socials.

Assignatures troncals d’opció:

Triar-ne dues entre: Economia, Història del món contemporani, Literatura Universal, Economia, Història del món contemporani, Literatura Universal.

Assignatures específiques:

Educació física. Triar-ne dues entre: Alemany, TIC, Cultura Audiovisual I, Religió catòlica, Anatomia aplicada, Cultura científica, Llenguatge i pràctica  musical, Anàlisi musical I, Tecnologia industrial I.

Lliure configuració autonòmica:

 Llengua catalana i literatura.

Altres:

Tutoria.

SEGON

Assignatures comunes:

Llengua castellana i literatura II, Primera llengua estrangera, Història d’Espanya, Matemàtiques aplicades a les CS II, Història de la filosofia.

Assignatures troncals d’opció:

Triar-ne dues entre: Economia de l’empresa, Geografia, Història de l’Art.

Assignatures específiques:

Triar-ne dues entre: Fonaments d’administració, Psicologia, Alemany, TIC, Dibuix artístic II, Anàlisi musical II, CTMA, dansa, Imatge i so, Tecnologia Industrial II, Història de la música i dansa, Imatge i so, Tecnologia Industrial II, Tècniques d’expressió gràfico-plàstica.

Lliure configuració autonòmica:

 Llengua catalana i literatura.

Altres:

Tutoria.

 BATXILLERAT DE CIÈNCIES

PRIMER

Assignatures comunes:

Llengua castellana i literatura I, Primera llengua estrangera I, Filosofia, Matemàtiques, aplicades a les Ciències Socials.

Assignatures troncals d’opció:

Triar-ne dues entre: Biologia i geologia, Física i química, Dibuix tècnic I.

Assignatures específiques:

Educació física. Triar-ne dues entre: Alemany, TIC,  Cultura Audiovisual I, Religió catòlica,  Anatomia aplicada, Cultura científica, Dibuix tècnic I, Llenguatge i pràctica musical, Anàlisi musical I, Tecnologia industrial I.

Lliure configuració autonòmica:

 Llengua catalana i literatura.

Altres:

Tutoria.

SEGON

Assignatures comunes:

Llengua castellana i literatura II, Primera llengua estrangera, Història d’Espanya, Matemàtiques aplicades a les CS II, Història de la filosofia.

Assignatures troncals d’opció:

Triar-ne dues entre: Biologia, Física, Química, Geologia, Dibuix tècnic II

Assignatures específiques:

Triar-ne dues entre:  Fonaments d’administració, Psicologia, Alemany, TIC, Dibuix artístic II, Anàlisi musical II, CTMA, Història de la música i dansa, Imatge i so, Tecnologia Industrial II, Tècniques d’expressió gràfico-plàstica.

Lliure configuració autonòmica:

 Llengua catalana i literatura.

Altres:

Tutoria.

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA EN AGROJARDINERIA I COMPOSICIONS
FLORALS

PRIMER

Ciències aplicades I
Comunicació i societat I
Operacions auxiliars de preparació del terreny, plantació i sembra de cultius
Operacions bàsiques de producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria
Operacions bàsiques en instal·lació de jardins, parcs i zones verdes
Operacions bàsiques per al manteniment de jardins, parcs i zones verdes
Tutoria

SEGON

Activitats de reg, adobament i tractaments en conreus
Ciències aplicades II
Comunicació i societat II
Formació en centres de treball
Materials de floristeria
Operacions auxiliars en l’elaboració de composicions amb flors i plantes
Tutoria

CFGM TÈCNIC EN CONDUCCIÓ D’ACTIVITATS FISICOESPORTIVES EN EL MEDI
NATURAL

Activitats físiques per a persones discapacitades
Administració, gestió i comercialització en la petita empresa
Conducció de grups a cavall i cures equines bàsiques
Conducció de grups en bicicletes
Desplaçament, estada i seguretat en el medi natural terrestre
Dinàmica de grups
Fonaments biològics, salut i primers auxilis
Formació en centres de treball
Formació i orientació laboral
Llengua estrangera – Anglès
Tutoria

CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN ANIMACIÓ D’ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

PRIMER

Activitats físiques i esportives amb objectes
Activitats físiques i esportives individuals
Animació i dinàmica de grups
Fonaments biològics i bases de la preparació física
Jocs i activitats fisicorecreatives per a animació
Metodologia didàctica de les activitats físiques i esportives
Tutoria

SEGON

Activitats físiques i esportives d’equip
Activitats físiques per a persones amb discapacitat
Formació en centres de treball
Formació i orientació laboral
Organització i gestió d’una petita empresa d’activitats de temps lliure i socioeducatives
Primers auxilis i socorrisme aquàtic
Tutoria


CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT SOIB

SOCORRISME EN INSTAL·LACIONS AQUÀTIQUES (290 H)
NATACIÓ (120 H)
PREVENCIÓ D’ACCIDENTATS EN INSTAL·LACIONES AQUÀTIQUES (40 H)
RESCAT D’ACCIDENTATS EN INSTAL·LACIONS AQUÀTIQUES (90 H)
PRIMERS AUXILIS (40H)

Documents:

Descriptor general

Fitxa ministerial

Requisits dels alumnes:
Els destinataris de la formació són treballadores i treballadors desocupats inscrits com a demandants d’ocupació. Aquest col·lectiu ha de cobrir un mínim del 60% del total de places.
En cas de no cobrir-se totalment podrà haver un 40% màxim de persones ocupades. Es prioritzaràn els alumnes joves entre 16 i 30 anys o majors de 45. En cas d’empat entre candidats s’atorgaran les places per sorteig.

Els requisits acadèmics per l’accés són:
• Tenir el títol de graduat en ESO.
• Tenir superat el curs de 2n de BUP.
• Estar en possessió d’un CP de nivell 2.
• Estar en possessió d’un CP de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional.
• Estar en possessió del títol de Tècnic auxiliar (FP de primer grau, FPI).
• Complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà:
◦ Graduat en educació secundària obligatòria.
◦ Haver superat la prova d’accés regulada per l’Administració educativa
◦ Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles formatius de grau
mitjà.
◦ Haver superat la prova d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de
règim especial de grau mitjà i a les formacions esportives de nivell I.
◦ Haver superat la prova d’accés a qualsevol cicle formatiu de grau superior de
formació professional.
• Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys.
• Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat.

CONDICIONAMENT FÍSIC EN GRUP AMB SUPORT MUSICAL (470 H)

VALORACIÓ DE LES CAPACITATS FÍSIQUES (130 H)
COREOGRAFIES (120 H)
METODOLOGIA Y PRÀCTICA DEL CONDICIONAMENT FÍSIC EN GRUP AMB SUPORT MUSICAL (180 H)
PRIMERS AUXILIS (40H)

Documents:

Descriptor general

Fitxa ministerial

Requisits dels alumnes:

Els destinataris de la formació són treballadores i treballadors desocupats inscrits com a demandants d’ocupació. Aquest col·lectiu ha de cobrir un mínim del 60% del total de places. En cas de no cobrir-se totalment podrà haver un 40% màxim de persones ocupades. Es prioritzaràn els alumnes joves entre 16 i 30 anys o majors de 45. En cas d’empat entre candidats s’atorgaran les places per sorteig.

Els requisits acadèmics per l’accés són:
• Disposar del títol de batxillerat.
• Estar en possessió d’un CP de nivell 3.
• Estar en possessió d’un CP de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional.
• Estar en possessió del títol de tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà.
• Complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau superior,
que són:
• Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles formatius de
grau superior.
• Haver superat un cicle formatiu de grau mitjà.
• Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45
anys.
• Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb
aprofitament la formació del certificat de professionalitat.