Història del centre

PETITA HISTÒRIA DEL NOSTRE CENTRE

L’IES   Albuhaira   va   començar   el seu camí   el   curs   95/96.   La construcció de l’IES va representar per al poble de Muro veure complert el desig que els seus joves poguessin acabar al municipi la seva escolarització obligatòria. El centre va ser construït entre els anys 1994 i 1995 i es va inaugurar el juny del 95. El curs 95/96 s’inicià la tasca docent amb cinc grups classe, tots formats per joves de Muro amb un total de 125 alumnes.

L’any següent, amb l’arribada dels alumnes de Llubí, el centre doblà el nombre de grups classe i passà a comptar amb 284 alumnes.

El curs 97/98 es decidí denominar el centre com a IES ALBUHAIRA, un nom que fa referència al parc de l’Albufera de Mallorca, que es troba al terme municipal de Muro. Aquest mateix curs acadèmic la matrícula arribà a 323 alumnes. El curs 1999/2000, amb la construcció de l’IES de Sineu, l’IES Albuhaira perdé els alumnes de Llubí i de llavors ençà es nodreix tan sols dels alumnes de Muro. Per això, en aquest curs la matrícula es reduí a 256 alumnes.

Després d’uns anys de descens de la matrícula, i des de llavors ha anat escolaritzant gairebé el 100% d’alumnes que han de cursar ESO, tant procedents del centre públic com del privat concertat de Muro.

Durant el curs 2006/07 es realitzaren obres d’ampliació del centre, amb la finalitat d’ampliar l’oferta educativa amb estudis de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà.

El curs 2007/08 s’iniciaren els estudis de Batxillerat al nostre centre, en la modalitat   de   Ciències   Socials. De   llavors   ençà   han   cursat   estudis   de batxillerat   de   Ciències   Socials   nou   promocions   d’alumnes,   que   han aconseguit uns excel·lents resultats a les proves d’accés a la Universitat.

El   curs  2010/11   s’inicien  els  estudis  de   Batxillerat   en  la   modalitat  de Ciències i Tecnologia. De llavors ençà han cursat estudis de Batxillerat en la modalitat de Ciències i Tecnologia sis promocions d’alumnes, que han aconseguit uns excel·lents resultats a les proves d’accés a la Universitat.

Aquest mateix curs s’impartiren també per primer cop estudis de Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Conducció d’aActivitats Fisicoesportives en el Medi Natural.

Pel que fa als estudis de Formació Professional, sis promocions d’alumnes han cursat els seus estudis de Grau Mitjà  de Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural. El curs 2014/15 s’impartiren   per   primer   cop   els   estudis   de   Grau   Superior   d’Activitats Fisicoesportives.   El   curs   2013/14   s’inicià al centre la Formació Professional Bàsica d’Agrojardineria i composicions florals i al llarg del curs 16/17 completà els seus estudis la segona promoció d’alumnes d’aquests estudis.